Regulament de organizare și funcționare
REGULAMENT CADRU DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A DIRECŢIILOR PENTRU AGRICULTURĂ
JUDEŢENE ŞI A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

P A R T E A  I

ORGANIZAREA DIRECŢIILOR PENTRU AGRICULTURĂ JUDEŢENE ŞI A MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

Art. 1.

Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti sunt servicii publice deconcentrate ale Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, cu personalitate juridică, prin care se asigură, la nivel judeţean, implementarea politicilor şi strategiilor din domeniul de activitate al ministerului.
Art. 2. Organizarea şi funcţionarea direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti sunt reglementate de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.185/2014 privind organizarea şi  funcţionarea  Ministerului  Agriculturii  şi  Dezvoltării  Rurale,  cu  modificările  şi  completările ulterioare,  ale  Hotărârii  Guvernului  nr.  751/2010  privind  măsurile  de  reorganizare  a  direcţiilor pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţene şi a municipiului Bucureşti, ale Ordinului ministrului agriculturii  şi  dezvoltării  rurale  nr.  560/2015  privind  aprobarea  structurii  organizatorice-cadru  a direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului  Bucureşti, precum şi ale Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 3.  Direcţia  pentru  agricultură  este  serviciu  public  deconcentrat,  aflat  în  subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi este condus de un director executiv.
Art. 4.  Directorul executiv al direcţiei pentru agricultură este ordonator secundar de credite
şi  răspunde  de  realizarea  bugetului  de  venituri  şi  cheltuieli  şi  de  folosirea  creditelor  bugetare,
conform prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările
ulterioare.
Art. 5.  Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, întocmesc anual propuneri privind bugetul de venituri şi cheltuieli, structurat conform clasificaţiei bugetare, pe care le transmit Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

CAPITOLUL II
Structura organizatorică

Art.  6.  (1) 

Structura  organizatorică  cadru  a  direcţiilor  pentru  agricultură  judeţene  şi  a municipiului Bucureşti este cea aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 560/ 2015 privind aprobarea structurii organizatorice cadru a direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti.
(2) Conform ordinului menţionat la alin. (1), direcţia pentru agricultură are în structura sa trei compartimente  subordonate directorului executiv.
(3) Compartimentele funcţionale din structura direcţiei pentru agricultură sunt coordonate tehnic  de  direcţiile  generale  şi  de  specialitate  din  cadrul  Ministerului  Agriculturii  şi  Dezvoltării Rurale.
(4) Relaţiile ierarhice şi coordonarea compartimentelor, precum şi, relaţiile funcţionale şi de colaborare  din  cadrul  direcţiei  pentru  agricultură  se  realizează  potrivit  structurii  organizatorice aprobate.
Art. 7. În subordinea direcţiei pentru agricultură funcţionează oficiile de studii pedologice şi agrochimice - unităţi cu personalitate juridică, finanţate integral din venituri proprii, al căror buget se aprobă de conducătorul acestora, cu acordul directorului executiv al direcției pentru agricultură, în calitate de ordonator de credite ierarhic superior.

CAPITOLUL III
Conducerea Directiilor pentru Agricultura

Art.8.(1)

Conducerea Direcţiilor pentru agricultură se exercită de către directorul executiv.
    (2) În exercitarea atribuţiilor sale directorul executiv emite decizii, în condiţiile legii.
    (3) În cazul în care din diverse motive directorul executiv nu poate exercita atribuţiile curente, desemnează un funcţionar public din subordine care să exercite aceste atribuţii.

ATRIBUŢIILE DIRECTORULUI EXECUTIV

Art. 9. 

Directorul  executiv  al direcţiei  pentru  agricultură  şi  dezvoltare  rurală are următoarele atribuţii principale:
a) asigură  funcţionalitatea  instituţiei  publice  subordonate,  prin  preluarea  şi  transmiterea  către  acestea  a  deciziilor  ministerului  şi,  prin  urmărirea  aplicării  operative  şi  cu  maximă  eficienţă  a acestor decizii, în domeniul  de activitate;
b) aprobă bugetele de venituri şi cheltuieli ale ordonatorului terţiar din subordine, finanţat integral din venituri proprii;
c) aprobă  structura  organizatorică  și  statul de funcții ale Oficiului  de Studii Pedologice și Agrochimice;
d) numește, prin decizie, conform legii, directorul Oficiului de Studii Pedologice și Agrochimice.
e) angajează şi utilizează creditele bugetare pe baza bunei gestiuni financiare;
f) asigură integritatea bunurilor încredinţate instituţiei pe care o conduce;
g) organizează şi asigură ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a situaţiilor financiare asupra situaţiei patrimoniului aflat în administrare şi a execuţiei bugetare;
h) organizează sistemul de monitorizare a programului de achiziţii publice şi a programului de lucrări
de investiţii publice;
i) organizează şi asigură ţinerea la zi a evidenţei patrimoniului, conform prevederilor legale;
j) aprobă programul de control financiar gestionar stabilit conform prevederilor legale, urmăreşte valorificarea actelor de control întocmite de revizorii contabili;
k) colaborează  cu  conducătorii  celorlalte  direcţii,  direcţii  generale  şi  organe  de  specialitate  din subordinea prefecturii, cu autorităţile publice locale şi alte organisme interesate;
l) coordonează activitatea de punere în aplicare a actelor normative care reglementează sprijinirea producătorilor privaţi în înfiinţarea şi dezvoltarea exploataţiilor agricole performante şi încadrarea lor în forme viabile de asociere şi cooperare pe baza liberului consimţământ;
m) asigură comunicarea către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a informaţiilor cu privire la eventualele    fenomene  naturale  cu  urmări  negative  asupra  culturilor  agricole  şi  efectivelor  de  animale;
n) coordonează în mod direct activităţile următoarelor compartimente: Compartimentul politici si statistica  agricola,  Compartimentul  implementare  a  politicilor  in  industria  alimentara  si  de  promovare a schemelor de calitate nationale si europene si Compartimentul financiar –contabilitate, resurse umane, juridic, achiziții publice, administrativ si relatii publice.

P A R T E A II
Atributiile structurilor din cadrul Directiilor pentru Agricultura

Art. 10.

Direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti sunt responsabile cu  implementarea  la  nivel  judeţean  a  strategiei  şi  a  Programului  de  guvernare  în  domeniile  agriculturii şi producţiei alimentare, îmbunătăţirilor funciare, fond funciar si protectia mediului și zootehnie.  
Art.11. (1) Compartimentul politici și statistică agricolă îndeplinește următoarele atribuții:
a) coordonează monitorizarea suprafeţelor afectate de factorii naturali de risc;
b) verifică  şi  centralizează  documentaţia  depusă  de  producătorii  agricoli  privind  suprafeţele afectate de calamităţi;
c) autorizează  spaţiile  de  depozitare  pentru  produsele  agricole,  monitorizează  modul  de recepţionare, depozitare şi păstrare în spaţii cu această destinaţie a producţiei;
d) organizează prelevarea de probe de grâu pentru determinarea calităţii acestuia;
e) eliberează  autorizaţiile  pentru  cultivarea  plantelor  ce  conţin  substanțe  stupefiante  și psihotrope, destinate utilizării în industrie şi/sau alimentaţie;
f) aplică  măsurile  legislative  necesare,  inclusiv  cele  cuprinse  în  cadrul  Proiectului  PHARE “Sprijin  pentru  crearea  şi  consolidarea  Sistemului  de  Informaţii  Agricole”,  în  vederea organizării, implementării şi funcţionării sistemului informaţional de piaţă agricolă, la nivel  judeţean;
g) aplică măsurile necesare îndeplinirii obligaţiilor privitoare la transferul de informaţii agricole  către MADR, corespunzător cu cerinţele Uniunii Europene şi în conformitate cu prevederile din legislaţia naţională;
h) identifică pe baza informaţiilor de piaţă, fenomene care distorsionează funcţionarea pieţelor pe filiere de produs, raportează către MADR  şi propune măsuri de reglementare a acestora;
i) promovează  şi  realizează  colectarea,  procesarea  şi  diseminarea  datelor  statistice  care privesc sectorul agroalimentar în conformitate cu normele, tehnicile şi standardele statistice
în materie;
j) înregistrează contractele de cultura pentru tutun;
k) înregistrează declaraţiile producătorilor agricoli de plante medicinale şi aromatice, privind suprafaţa efectiv cultivată, pe specii, şi livrările realizate.
l) cooperează  cu  ceilalţi  producători  de  statistici  oficiale  din  judeţ  pentru  efectuarea cercetărilor statistice prevăzute în Programul statistic naţional anual;
m) culege, prelucrează, centralizează şi transmite la MADR datele privind “Suprafaţa productivă de  primăvară  la  data  de  15  iunie.....”,,  pe  judeţ  şi  forme  de  proprietate  (cercetarea statistică Agr.2a);
n) culege, prelucrează, centralizează şi transmite la MADR datele privind „Suprafaţa recoltată şi producţia obţinută, aplicarea îngrăşămintelor, amendamentelor şi pesticidelor, plantărilor şi defrişărilor de vii şi pomi în anul ...” (cercetarea statistică Agr 2b);
o) întocmeşte  anual  în  luna  decembrie  la  termenul  solicitat  de  MADR  „Balanţa  suprafeţelor arabile  şi  inventarierea  culturilor  însămânţate  în  toamna  anului...”,  pe  total    judeţ  şi sectoare de proprietate ;
p) întocmeşte situaţia privind starea de vegetaţie a culturilor, pe judeţ şi sectoare de activitate – de 2 ori pe an, la termene solicitate de MADR ;
q) efectuează estimări privind producţia principalelor culturi agricole  pe total judeţ şi sectoare de activitate, la solicitarea MADR în conformitate cu cerinţele regulamentelor specifice ale Uniunii Europene;
r) realizează operativa privind stadiul lucrărilor agricole,pe total judeţ şi pe sectoare de activitate;
s) colaboreaza cu:
t) reprezentanti ai asociaţiilor de fermieri, asociatiilor profesionale si interprofesionale, cu camerele agricole teriotriale şi judeţene in vederea colectării şi corelării datelor statistice specifice colecate;
u) colectivele de specialitate din cadrul MADR în vederea desfaşurării activităţii în conformitate cu legislaţia naţională şi comunitară în domeniu şi asigură confidenţialitatea datelor;
v) răspunde şi altor cerinţe ce revin prin acte normative sau care sunt repartizate de conducerea DJA sau MADR,privind informaţii operative şi/sau statistice.
w) asigura implementarea monitorizarea şi controlul aplicării şi respectarii reglementarilor comunitare în sectorul vegetal și zootehnic;
x) monitorizeaza modul de întocmire a fişelor tehnologice pe culturi, la nivel de judeţ şi asigură prin specialiştii proprii implementarea de tehnologii, soiuri şi hibrizi noi;
y) centralizează și transmite la MADR, pana la 1 iunie, situaţia tractoarelor şi utilajelor agricole  din anul anterior
z) coordonează activitatea RICA la nivelul judeţului şi pune în practică angajamentele asumate prin Documentul de poziţie pentru capitolul 7 - Agricultură;
aa) reprezintă MADR şi Agenţia de Legătură RICA pentru România la nivelul judeţului şi coordonează toate activităţile specifice din raza judeţului conform planului anual repartizat de MADR;
bb) colectează informaţii contabile de la exploatatiile agricole de pe raza județului conform planului de selectie distribuit de către reprezentanții MADR la instruirile anuale,utilizînd aplicația software RICA;
cc)asigură respectarea planului anual de selecţie a exploataţiilor participante la RICA;
dd) pregăteşte exploataţiile agricole participante la reţeaua de informaţii contabile în vederea completării formularelor fişei exploataţiei conform reglementărilor C.E.;
ee) păstrează modul de codificare a exploataţiilor agricole participante la RICA şi asigura continuitatea anchetei
ff) la solicitarea compartimentului RICA din cadrul MADR corectează erorile aparute în sistemul de verificare RICA1, până la aprobarea chestionarelor de către Direcţia Generală pentru Agricultură a Comisiei Europene;
gg) verifică prin deplasări în teritoriu îndeplinirea sarcinilor de către colectorii de date privaţi;
hh) asigură consultanţă de specialitate personalului din fermele selecţionate pentru a participa la ancheta RICA.
(2) Compartimentul politici și statistică agricolă colaboreaza cu:
ii) reprezentanți ai asociaţiilor de fermieri, asociatiilor profesionale si interprofesionale in vederea identificarii fermierilor participanţi la RICA;
jj) cu reprezentanții compartimentului RICA-MADR în vederea desfăşurării activităţii în conformitate cu legislaţia naţională şi comunitară în domeniu şi asigură confidenţialitatea datelor;
kk) completează și transmite la MADR macheta cu datele statistice, aferente sectorului viti-vinicol;
ll) verifică și controlează în vederea recunoașterii ca organizație de producători în sectorul fructe legume conform Organizării Comune de Piaţă (înregistrează dosarele verifică administrativ, control în teren, notifică solicitantul în vederea completării documentatiei, notifică MADR, APIA, întocmesc o situație centralizată în format electronic);
mm) verifică și controlează în vederea menținerii condițiilor de recunoaștere la grupurile de producători recunoscute preliminar, organizațiile de producători din sectorul fructe legume conform Organizării Comune de Piaţă;
nn) verifică și controlează în vederea recunoașterii ca grup de producători/organizație de producători sectorul vegetal și zootehnic, în conformitate cu Ordonanta nr. 37/2005;
oo) participă la manifestări cu caracter tehnic şi ştiinţific,târguri şi expoziţii,perfecţionări, instruiri, seminarii, acţiuni de cooperare în domeniile sale de activitate şi asigură aplicarea, în condiţiile legii şi a limitei de competenţă, a îndeplinirii obligaţiilor ce decurg din acestea;
pp)colaborează cu Institutele de Cercetare Dezvoltare din domeniul legume fructe din cadrul ASAS, în special pentru promovarea în cultură a noilor soiuri româneşti;
qq) actualizează anual baza de date statistice privind evaluarea ş realizarea producţiilor din domeniul legume fructe;
rr) colectează, informaţiille de preţ de la operatorii economici în vederea  transmiterii datelor la MADR pentru prelucrare și transmiterere la DG AGRI a Comisiei Europeane şi către unitatea AGRIMIS Eastern Europe Germania;
ss) colaborează cu Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, în vederea implementării şi  derulării măsurilor de sprijin financiar specific sectorului fructe legume din fonduri naţionale şi comunitare;
tt) primirea cererilor, întocmirea proceselor verbale de constatare și emiterea autorizațiilor de plantare, defrișare ori de tăiere pentru pomi fructiferi;
uu) înregistrează  contractele  încheiate între fabrica procesatoare și cultivatorii de sfeclă; de zahăr;
vv) avizează contractele încheiate între cultivatori și fabrica procesatoare, dacă în urma inspectării culturii de către Comisia de verificare sunt respectate condițiile agrotehnice de cultivare conform legislatiei in vigoare
ww) transmite la MADR, situația centralizatoare a verificării culturii de sfeclă;
xx) înregistrează şi avizează fisele de înscriere in agricultura ecologică a operatorilor care produc, procesează, depozitează, comercializează sau importă produse ecologice,în conformitate cu legislația comunitară și națională din domeniu;
yy) transmit în format electronic la MADR,respectiv la Compartimentul de agricultură ecologică, până la; data de 30 a fiecărei luni,Centralizatorul operatorilor înregistraţi în agricultura ecologică, conform Anexei nr.10 din Ordinul nr.1253/2013 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică;
zz) întocmesc statistici lunare privind suprafeţele în conversie şi certificate, producţiile medii prognozate şi realizate la nivelregional,
aaa) initiază şi organizează, în colaborare cu Camerele Agricole Judeţene şi alte organizaţii de profil, acţiuni în vederea promovării agriculturii ecologice, prin organizarea de simpozioane, mese rotunde, expoziţii de produse ecologice;
bbb) iniţiază acţiuni în vederea promovării vânzărilor de produse ecologice pe piaţa internă şi externă, prin facilitarea de întâlniri între producători, procesatori, importatori, exportatori şi principalele supermarket-uri şi încurajarea formării grupurilor de producători la nivel local;
ccc) informeaza operatorii care doresc să practice agricultura ecologică cu privire la procedurile specifice;
ddd) participă la programele de pregătire şi la alte manifestări organizate de MADR în domeniul agriculturii ecologice;
eee) implementează politicile şi strategiile privind introducerea înmediu a plantelor modificate genetic;
fff) analizează cererile de autorizare a cultivatorilor de plante modificate genetic şi eliberează autorizaţiile;
ggg) verifică şi introduce în Registrul judeţean datele referitoare la suprafeţele cultivate cu plante modificat genetic,provenienţa seminţei, soiurile cultivate,producţiile realizate, destinaţia acestora, conform prevederilor legislatiei in vigoare;
hhh) urmăreşte completarea şi transmiterea la timp de către cultivatori a anexelor referitoare la evidenţa cultivatorilor de plante modificate genetic, conform prevederilor legislatiei in vigoare;
iii) verifică şi transmite la MADR, pe suport electronic, informaţiile cuprinse în anexele referitoare la evidenţa cultivatorilor de plante modificate genetic, pentru constituirea Registrului naţional, conform prevederilor legislatiei in vigoare;
jjj) participa la activitatile de instruire în domeniul plantelor modificate genetic și coexistenței culturilor modificate genetic cu cele conventionale și organice, organizate de reprezentantii MADR;
kkk) organizeaza întalniri periodice cu cultivatorii de plante modificate genetic în vederea instruirii acestora cu privire la legislatia în domeniul OMG;
lll) furnizează informaţii,privind cultivarea plantelor modificate genetic, la cerere în conformitate cu prevederile legale.
mmm) verifică documentaţia şi emite certificatul de abilitare pentru importul îngrăşămintelor din ţări din afara Uniunii Europene, potrivit prevederilor art.13 din Legea nr. 232/2010 privindregimul de import al mostrelor de îngrăşăminte şi al îngrăşămintelor,
nnn) întocmeşte ş transmite la MADR lista importatorilor abilitaţi pentru importul îngrăşămintelor, în vederea publicării pe site-ul MADR,
ooo) menţine şi actualizează evidenţele importatorilor cărora li s-au eliberat sau li s-au anulat certificatele de abilitare,
ppp) întocmeşte situaţia privind necesarul şi consumul anual de îngrăşăminte pentru agricultură;
qqq) colaborează cu autorităţile competente pentru implementarea legislaţiei în domeniul îngrăşămintelor chimice;
rrr) îndrumă tehnic activitatea în domeniul gestionării fertilizanţilor după normele comunitare,
sss) coordonează programe privind amendarea solurilor acide şi alcaline;
ttt) avizează şi urmăreşte realizarea şi fundamentarea finanţării programului privind executarea studiilor pedologice şi agrochimice şi a sistemului de monitorizare sol teren pentru suprafeţele cudestinaţie agricolă şi a celor privind protecţia solurilor;
uuu) încheie  contracte  cu  OSPA  pentru  întocmirea  şi  finanţarea  studiilor  pedologice  şi  agrochimice necesare realizării si reactualizării Sistemului naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultură
vvv) receptionează şi admit la decontare studiile pedologice şi agrochimice avizate favorabil de către comisia numită în acest scop;
www) analizează şi avizează schimbarea categoriei de folosinţă a terenului agricol, potrivit legii;
xxx) analizează  şi  avizează/aprobă  scoaterea  din  circuitul  agricol  a  terenurilor  situate  în extravilan, potrivit legii; 
yyy) verifică modul de utilizare a terenului agricol, la solicitarea scoaterii din circuitul agricol a  terenurilor situate în extravilan/ schimbării categoriei de folosinţă a terenului agricol, 
zzz) verifică şi transmite la MADR documentaţia necesară pentru obţinerea avizului privind clasa de calitate în vederea introducerii în intravilan a terenurilor prin documentaţie PUZ/PUG,
aaaa) implementează  în  aria  de  responsabilitate  a  direcției  pentru  agricultură  prevederile legislației  naționale  și/sau  europene  cu  privire  la  îngrăşăminte,  fond  funciar  și  protecția solului;
bbbb) asigură  asistenţa  de  specialitate  autorităţilor  administraţiei  publice  locale  (primării) pentru elaborarea Planului de acţiune la nivel local privind aplicarea măsurilor prevăzute în Programul de acţiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole, termenele de îndeplinire a acestora şi sursele de finanţare;
cccc) asigură  asistența  de  specialitate  fermierilor,  proprietari/administratori  de  exploatații agricole care dețin animale, la elaborarea Planului de acţiune la nivelul exploatației agricole privind  aplicarea  măsurilor  prevăzute  în  Programul  de  acţiune  pentru  protecția  apelor împotriva poluării cu nitrați din surse agricole, termenele de îndeplinire a acestora şi sursele de finanţare;
dddd) elaborează  și  pun  în  aplicare,  în  colaborare  cu  Agențiile  județene  pentru  protecția mediului  și  Camerele  agricole  județene,  un  program  de  acţiune  pentru  informarea  și instruirea fermierilor și autorităţilor administrației publice locale în scopul aplicării Codului de  bune  practici  agricole  şi  a  Programului  de  acţiune  pentru  protecţia  apelor  împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole;
eeee) controlează modul de aplicare a Programului de acţiune pentru protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole la nivel de unități administrativ teritoriale/exploatații agricole  şi  raportează  anual  Ministerului  Agriculturii  şi  Dezvoltării  Rurale,  stadiul implementării acestui program;
ffff) înregistrează şi verifică dosarele transmise de către primării în vederea înstrăinării unui teren agricol situat în extravilan; 
gggg) publică pe site-ul instituţiei oferta de vânzare a terenului; 
hhhh) înfiinţează,  organizează  şi  gestionează  Registrul  județean  de  evidenţă  a  ofertelor  de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan, pe suport hârtie şi în format electronic; 
iiii) înregistrează şi verifică dosarul transmis de către primării cuprinzând numele şi datele de identificare  ale  preemptorului  ales  de  către  vânzător  ca  potenţial  cumpărător,  precum  şi copiile tuturor proceselor-verbale privind derularea fiecărei etape procedurale de selecţie prevăzute la art. 7 din Legea nr. 17/20014, prin care se consemnează în detaliu activităţile şi acţiunile desfăşurate; 
jjjj) emite  avizul  final/avizul  negativ,  care  se  semnează  de  către  conducerea  structurii teritoriale şi îl transmite vânzătorului prin poştă sau, la solicitarea acestuia, se înmânează
vânzătorului sau persoanei împuternicite în acest sens; 
kkkk) publică pe site-ul instituţiei avizele finale/avizele negative, în termen de două zile de la emiterea acestora; 
llll) înfiinţează, organizează şi gestionează baza de date a circulaţiei terenurilor agricole situate în extravilan la nivel județean în conformitate cu informaţiile cuprinse în bazele de date
organizate la nivelul structurii centrale şi al structurilor teritoriale, precum şi cu informaţiile cuprinse în adeverinţele emise de către primării; 
mmmm) asigură schimbul de informaţii privind vânzarea - cumpărarea în condiţiile Legii nr. 17/2014  a  terenurilor  agricole  situate  în  extravilan  cu  oficiile  de  cadastru  şi  publicitate imobiliară, 
nnnn) transmite săptămânal Agenţiei Domeniilor Statului informaţii privind ofertele de vânzare a terenurilor agricole situate în extravilan depuse de vânzători la primării;
oooo) participă, împreună cu reprezentanții structurilor cu atribuții de inspecție, verificare și control  din  cadrul  MADR,  la  verificarea,  constarea  și  aplicarea  sancțiunilor  pentru
contravențiile prevăzute de dispozițiile art. 14, coroborat cu prevederile art. 17 din Legea nr. 17/2014.
pppp) îndeplineşte şi alte atribuţii reieşite din legislaţia în vigoare.
qqqq) verifică  realitatea  şi  legalitatea  documentelor  de  constituire,  divizare,  comasare  sau după  caz,  reorganizarea,  dizolvarea  şi  lichidarea  organizațiilor  de  îmbunătățiri  funciare denumite  în  continuare  OIF  sau  a  federațiilor  de  organizații  de  îmbunătățiri  funciare, denumite în continuare FOIF sau de reorganizare a asociațiilor utilizatorilor de apă pentru irigații (AUAI)și a celor de transmitere gratuită a infrastructurii de îmbunătățiri funciare şi întocmeşte referat către Oficiul de reglementare al organizațiilor de îmbunătățiri funciare denumit în continuare OROIF din MADR în care prezintă constatările rezultate din analiza documentaţiei  de  constituire  sau  reorganizare  şi  propune  OROIF  avizarea  sau  respingerea cererii solicitantului;
rrrr) solicită  OROIF  formularea  unor  soluţii  unitare  privind  rezolvarea  diferitelor  situaţii concrete apărute pe parcursul constituirii OIF la nivel naţional.
ssss) propune  membrii  consiliilor  de  sucursală  ale  Administrației  Naționale  a  Îmbunătățirilor Funciare  denumită  în  continuare  ANIF  prevăzuţi  la  art.  28  (3)  lit.  d)  și  e)  din  HG  nr. 1874/2005;
tttt) propune  membrii  consiliului  de  unitate  de  administrare  ai  ANIF  numiți  prin  decizia directorului direcției pentru agricultură; 
uuuu) solicită informaţii şi rapoarte din partea OIF sau FOIF privind  exploatarea şi întreţinerea infrastructurii de îmbunătăţiri funciare ce le-a fost transmisă în folosinţă sau proprietate,
completează baza de date şi raportează OROIF conform instrucţiunilor emise de acesta
vvvv) solicită informaţii şi rapoarte din partea OIF şi FOIF privind exploatarea şi întreţinerea infrastructurii de IF şi difuzează informaţii utile OIF şi FOIF; 
wwww) face  constatarea  contravenţiilor  şi  aplică  sancţiuni  privind  exploatarea,  întreţinerea, reparaţiile  şi  protecţia  amenajărilor  de  îmbunătăţiri  funciare  prin  specialiştii  nominalizaţi prin  ordin  al  ministrului  și  controlează  modul  în  care  sunt  respectate  normele  privind evidenţa,  protecţia,  folosirea  şi  ameliorarea  fondului  funciar  de  către  toţi  deţinătorii  de terenuri cu destinaţie agricolă, indiferent de forma de proprietate; 
xxxx) elaborează,  actualizează  şi  transmite  periodic  la  MADR  baza  de  date  în  domeniul energiilor regenerabile;
yyyy) analizează  cererile  depuse  pentru  emiterea  certificatelor  de  origine  pentru  biomasa  provenită din agricultură  și industriile conexe, utilizată drept combustibil sau materie primă  pentru producția de energie electrică și emite certificatele de origine.
zzzz) aplică  măsurile  necesare  îndeplinirii  obligaţiilor  privitoare  la  transferul  de  informaţii agricole  către  MADR,  corespunzător  cu  cerinţele  Uniunii  Europene  şi  în  conformitate  cu prevederile din legislaţia naţională;
aaaaa) cooperează  cu  ceilalţi  producători  de  statistici  oficiale  din  judeţ  pentru  efectuarea cercetărilor statistice prevăzute în Programul statistic naţional anual;
bbbbb) întocmește lunar  “Situaţia efectivelor şi producţiei animalelor domestice”, pe judeţ şi sectoare de activitate ;
ccccc) colaborează cu responsabilii INS  judeteni şi din din cadrul regiunii din care fac parte in vederea acoperirii cerinţelor statistice la nivel regional;
ddddd) colaborează  cu  reprezentanți  ai  asociaţiilor  de  fermieri,  asociațiilor  profesionale  si interprofesionale,  cu  camerele  agricole  teritoriale  şi  judeţene  in  vederea  colectării  şi  corelării datelor statistice specifice colectate;
eeeee) colaborează cu colectivele de specialitate din cadrul DAJ şi MADR în vederea desfaşurării activităţii   în  conformitate  cu  legislaţia  naţională  şi  comunitară în  domeniu  şi  să  asigure confidenţialitatea datelor; 
fffff) răspunde  şi  altor  cerinţe  ce  revin  prin  acte  normative  sau  care  sunt  repartizate  de conducerea DAJ sau MADR,  privind informaţii operative şi/sau statistice;
ggggg) îndeplinește şi alte sarcini primite de la nivel central
.           
Art.12.  Compartimentul  implementare  a  politicilor  în  industria  alimentară  şi  de promovare a schemelor de calitate naţionale şi europene, îndeplinește următoarele atribuții:
a) -primeşte şi verifică documentaţia depusă de operatorul economic, respectiv: caiet de sarcini însoţit  de  opis,  cerere  de  înregistrare,    buletinul  de  analiză  al  produsului,  fişa
echipamentelor  de  producţie,  schiţa  spaţiului  cu  amplasarea  echipamentelor  folosite, certificatul de înmatriculare la Registrul Comerţului şi/sau certificatul de producător eliberat
de  primăria  localităţii  unde  se  fabrică  produsul, actul  de  indentitate  al  solicitantului  sau persoanei împuternicite,  în  copie  în  conformitate  cu  art.7
alin.(1)  din  Ordinul  comun  al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale  pentru  Protecţia  Consumatorilor  nr.  724/1.082/360/2013  privind  atestarea produselor tradiţionale;
b) -verifică dacă documentaţia depusă corespunde prevederilor prezentului ordin şi comunică în scris  solicitantului,  în  maxim  15  zile  de  la  înregistrare,  dacă  sunt neconformităţi,  în conformitate  cu  art.7  alin.  (2)  din  Ordinul  comun  al  ministrului  agriculturii  şi  dezvoltării rurale,  ministrului  sănătăţii  şi  al  preşedintelui  Autorităţii  Naţionale  pentru  Protecţia Consumatorilor nr. 724/1.082/360/2013 privind atestarea produselor tradiţionale;
c) -verifică  la  faţa  locului  realitatea  datelor  înscrise,  în  situaţia  în  care  se  constată  că documentaţia  depusă  corespunde  prevederilor  prezentului  ordin,  în  conformitate  cu  art.7 alin. (4) din Ordinul comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, ministrului sănătăţii şi   al   preşedintelui   Autorităţii   Naţionale   pentru   Protecţia   Consumatorilor   nr. 724/1.082/360/2013 privind atestarea produselor tradiţionale;
d) -întocmește  procesul  -verbal  de  constatare  privind  realitatea  datelor  înscrise  în documentaţie.  Acesta se semnează de către reprezentantul DAJ sau  mun. Bucureşti şi de
solicitant  sau  de  împuternicitul  legal  al  acestuia.  Un  exemplar  al  procesului  verbal  de constatare redactat rămâne la solicitant, unul la direcţia pentru agricultură judeţeană sau a
Municipiului Bucureşti şi unul se va înainta structurii de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii  şi  Dezvoltării  Rurale,  în  conformitate  cu  art.7  alin.  (5)  din  Ordinul  comun  al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale  pentru  Protecţia  Consumatorilor  nr.  724/1.082/360/2013  privind  atestarea produselor tradiţionale;
e) -menţionează, în procesul  verbal, dacă este cazul, situația în care se constată că datele înscrise  în  caietul  de  sarcini  nu  corespund  cu  realitatea  din  teren  şi  constituie  motivaţia neatestării  şi  neînscrierii  produsului  în  R.N.P.T.,    în  conformitate  cu  art.7  alin.  (6),  din Ordinul  comun  al  ministrului  agriculturii  şi  dezvoltării  rurale,  ministrului  sănătăţii  şi  al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 724/1.082/360/2013 privind atestarea produselor tradiţionale;
f) -înaintează  Direcţiei  generale  Industrie  Alimenatră  din  cadrul  Ministerului  Agriculturii  şi Dezvoltării  Rurale,  dosarul  pentru  înscrierea  în  R.N.P.T.  însoţit  de  procesul-verbal  de constatare, în conformitate cu art.7 alin.  (7)  din Ordinul comun al ministrului agriculturii şi dezvoltării  rurale,  ministrului  sănătăţii  şi  al  preşedintelui Autorităţii  Naţionale  pentru Protecţia Consumatorilor nr. 724/1.082/360/2013 privind atestarea produselor tradiţionale;
g) -primește  de  la  operatorul  economic  care  dorește  să  se  înscrie  în  RNRC,  întreaga documentație,  în  conformitate  cu  art.5  ,alin.  1,  de  la  a)  la  i),  din  ordinul  comun
al ministrului  agriculturrii  și  dezvoltării  rurale,    ministrului  sănătății    și  al  preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 394/290/89/2014 privind atestarea produselor alimentare obținute conform rețetelor consacratre românești;
h)-verifică dacă documentația depusă corespunde prevederilor  prezentului ordin și comunică în scris solicitantului eventuale neconformități,  conform  art.5, alin. 2) din ordinul comun al ministrului  agriculturrii  și dezvoltării rurale, ministrului sănătății și al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 394/290/89/2014 privind atestarea produselor alimentare obținute conform rețetelor consacratre românești;
i) -verifică la fața locului realitatea datelor înscrise în documentele depuse de operatorii economici interesați, în conformitate cu cele dispuse prin art.5, alin. 4 din ordinul comun al ministrului agriculturrii și dezvoltării rurale, ministrului sănătății și al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 394/290/89/2014 privind atestarea produselor alimentare obținute conform rețetelor consacratre românești;
j) -întocmește  procesul-verbal de constatare la fața locului,prevăzut în anexa 2,  prin care se certifică faptul că informațiile din documentele prezentate de către solicitant, corespund cu realitatea din teren,ocazie cu care aceștia vor preleva și sigila o probă din produsul alimentar pe care o va preda operatorului economic sau la un laborator autorizat, în vederea verificării conformității, conform art.5, alin.5) din ordinul comun al ministrului agriculturrii și dezvoltării rurale,ministrului sănătății și al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr.394/290/89/2014 privind atestarea produselor alimentare obținute conform rețetelor consacratre românești;
k) -transmit  Direcției  Generale  Industrie  Alimentară  procesul-verbal  semnat  de  catre reprezentantul DAJ și a mun. București și de către solicitant, însoțit de raportul de încercare
al  probei  analizate  conform  art.5,alin.7)    din  ordinul  comun al  ministrului  agriculturrii  și dezvoltării  rurale,    ministrului  sănătății    și  al  preşedintelui  Autorităţii  Naţionale  pentru Protecţia  Consumatorilor  nr.  394/290/89/2014,  privind  atestarea  produselor  alimentare obținute conform rețetelor consacratre românești;
l) -înaintează  către  Direcția  Generală  Industrie  Alimentară    procesul-verbal,  raportul  de încercare  și  “Propunerea  de  atestare  pentru  înscrierea  în  RNRC”,  conform  anexei  3  din ordinul  comun al  ministrului  agriculturii  și  dezvoltării  rurale,    ministrului  sănătății    și  al preşedintelui  Autorităţii  Naţionale  pentru  Protecţia  Consumatorilor  nr.  394/2014  privind atestarea produselor alimentare obținute conform rețetelor consacrate românești.
Art. 13. Compartimentul financiar-contabilitate, resurse umane, juridic, achiziții publice, administrativ și relații publice
îndeplinește următoarele atribuții:
a) organizează şi urmăreşte evidenţa angajamentelor bugetare în conformitate cu normele metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor Publice în acest scop; 
b) în  cursul  exerciţiului  bugetar  anual,  în  colaborare  cu  unităţile  subordonate,  asigură întocmirea de propuneri de rectificare a bugetului aprobat;
c)  întocmeşte  situaţiile  financiare  trimestriale  şi  anuale,  compuse  din  bilanţ,  cont  de execuţie  bugetară  şi  anexe,  şi  asigură  depunerea  acestora  la  minister,  la  termenele
stabilite de acesta;
d) întocmeşte instrucţiunile privind efectuarea plăţilor directe aferente sumelor autorizate;
e) asigură  întocmirea  necesarului  de  fonduri  şi  transmiterea  acestuia  la  Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în vederea efectuării cererilor de deschidere de credite
pe baza solicitărilor din cadrul direcţiei şi a analizei stadiului execuţiei bugetului aprobat;
f) asigură relaţiile direcţiei pentru agricultură cu Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, direcţiile judeţene de trezorerie, Curtea de Conturi şi alte instituţii cu atribuţii de control
pe  linia  activităţii  financiar  contabile,  privind  îndeplinirea  obligaţiilor  ce  îi  revin, prevăzute de actele normative în vigoare;
g) întocmeşte contul de execuţie pentru plăţile directe efectuate;
h) elaborează şi prezintă spre aprobare trezoreriei a programului de finanţare a investiţiilor, urmăreşte realizarea acestuia şi ia măsuri de ţinere a evidenţei operative a operaţiunilor financiar-contabile ce derivă din acesta i) înregistrează în evidenţa financiar-contabilă toate operaţiunile cu caracter economico- financiar care au loc în cadrul unităţii pe bază de documente legale, întocmite şi aprobate conform instrucţiunilor de aplicare a planului de conturi şi a actelor normative în vigoare j) întocmește raportul trimestrial privind activitatea de control financiar preventiv propriu.
k) controlează ţinerea evidenţei sintetice şi analitice a cheltuielilor după natura lor ;
l) inventariază anual patrimoniul unităţii, efectuând valorificarea acesteia ;
m) întocmeşte notele contabile şi a centralizatoarelor pentru debitarea, respectiv creditarea conturilor;
n) efectuează, chenzinal sau ori de câte ori este nevoie, plata drepturilor băneşti (salarii, indemnizaţii concedii de odihnă, concedii medicale, sporuri, etc.) ;
o) întocmeşte planul de casă ;
p) întocmeşte evidenţa contabilă a mijloacelor fixe, a obiectelor de inventar, materiilor, materialelor, mijloacelor băneşti;
q) asigură încadrarea în plafoanele alocate pentru plata utilităţilor: energia electrică şi termică, convorbirile telefonice etc.
r) asigură fundamentarea pe baza propunerilor şi situaţiilor de lucrări, a planului de investiţii şi cheltuieli pentru reparaţii capitale la obiectivele de investiţii ale direcţiei,finanţate de la bugetul de stat, funcţie de volumul alocat;
s) asigură fundamentarea şi susţine propunerile pentru utilaje şi dotare, împarte fondurile, intervine pentru suplimentarea sau respectarea acestora;
t) întocmeşte documentaţiile pentru avize de combustibil, asigură înaintarea şi susţinerea acestora la organele avizatoare pentru obţinerea acordurilor;
u) analizarea  documentaţiilor pentru scoaterea din funcţiune a fondurilor fixe şi pentru casarea mijloacelor fixe aparţinând unităţilor subordonate, conform legislaţiei;
v) elaborează documentaţiile privind acordul pentru transferuri de fonduri fixe între unităţile bugetare;
w) asigură participarea,conformlegislaţiei la adjudecarea execuţiei lucrărilor de construcţii,la recepţionarea acestora în vederea asigurării calităţii,siguranţei şi durabilităţii construcţiilor;
x) verifică respectarea şi aplicarea normelor metodologice în contractarea şi achiziţionarea lucrărilor de proiectare şi execuţie, a derulării fondurilor de la buget.
y) asigură procurarea în limitele bugetului aprobat a materialelor administrativ- gospodăreşti, rechizite, etc., cu respectarea prevederilor legale privind achiziţiile publice;
z) organizează activitatea de întreţinere şi curăţenie a locurilor de muncă,a echipamentelor de birou, a instalaţiilor sanitare, de iluminat şi încălzire;
aa) întocmirea şi ţinerea la zi a evidenţei tehnico-operative  a aprovizionării cu materiale şi piese de schimb ;
bb) organizează şi răspunde de paza sediului instituţiei ;
cc) asigură  programul  de  întreţinere  revizii  şi  reparaţii  a  mijloacelor  fixe,  maşinilor  şi  a utilajelor din dotarea unităţii ;
dd) asigură eliberarea foilor de parcurs şi acordă viza de bună circulaţie rutieră a mijloacelor de transport;
ee) ia  măsuri  în  vederea  organizării  activităţii  de  întreţinere  şi  reparare  a  mijloacelor  de transport din dotarea unităţii în condiţii de siguranţă în circulaţie ;
ff) gestionează bonurile de consum şi piesele de schimb pentru mijloacele de transport din dotare ; 
gg) asigură  activitatea  de  secretariat,  asigurând  primirea  şi  înregistrarea  tuturor  documentelor interne sau din afara instituţiei, precum şi expedierea acestora;
hh) răspunde  de  aplicarea  prevederilor  legale  referitoare  la  confecţionarea,  folosirea  şi evidenţa ştampilelor şi sigiliilor;
ii) asigură  evidenţa,  selecţionarea,  păstrarea  documentelor  create  şi  deţinute  în  arhiva direcţiei;
jj) asigură organizarea instruirii salariaţilor instituţiei în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă  (instruirea  se  realizează  periodic,  prin  modalităţi  specifice  stabilite  de  comun acord de către conducătorul instituţiei, comitetul de securitate şi sănătate în muncă şi
sindicat sau reprezentanţii salariaţilor); 
kk) întocmirea şi supunerea spre aprobarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, a structurii  organizatorice a direcţiei şi a statelor de funcţii şi de personal ; 
ll) verifică şi asigură îndeplinirea condiţiilor pentru selectarea şi angajarea personalului ; 
mm) asigură stabilirea salariilor în conformitate cu actele normative în vigoare; 
nn) ia măsuri pentru întocmirea şi păstrarea contractelor individuale de muncă și a dosarelor personale ale salariaţilor;
oo) întocmeşte planurile anuale de formare profesională a personalului şi urmăreşte modul lor de realizare;
pp) întocmeşte  documentele  de  angajare  şi  de  încetare  a  raporturilor  de  muncă  sau  de serviciu, după caz, pentru salariaţi;
qq) întocmeşte şi actualizează evidenţa permanentă a  vechimii în muncă a personalului în vederea acordării drepturilor generate de aceasta, în conformitate cu prevederile legale în vigoare ;
rr) întocmeşte programarea concediilor de odihnă şi urmăreşte respectarea acesteia;
ss) asigură procesul de evaluare a performanţelor profesionale individuale, în scopul aplicării corecte a procedurilor de evaluare ;  
tt) pe  baza  regulamentului  de  organizare  şi  funcţionare  cadru,  aprobat  de  Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, ia măsuri pentru întocmirea şi supunerea spre aprobare a regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii;
uu) asigură procesul de întocmire a fişelor de post pentru toate funcţiile prevăzute în statul de funcţii aprobat; 
vv) întocmeşte şi asigură transmiterea în termen a dărilor de seamă statistice privind forţa de muncă şi cheltuielile de personal şi toate celelalte situaţii privind salariaţii direcţiei .
ww) asigură cadrul necesar respectării de către toţi salariaţii a procedurilor legale care au aplicabilitate în activitatea internă a direcţiei ;
xx) urmăreşte  întocmirea  contractelor  comerciale  şi  civile  şi  soluţionarea  neînţelegerilor generate de încheierea şi executarea acestora ;
yy) urmăreşte obţinerea copiilor de pe sentinţele sau deciziile pronunţate de instanţele de judecată precum şi legalizarea şi investirea lor cu formulă executorie, după ce acestea au rămas definitive, solicitând executarea silită a acestora, dacă este cazul; 
zz) asigură comunicarea către compartimentul financiar-contabilitate a titlurilor executorii pentru a fi operate ; 
aaa) asigură procesul de verificare şi îndrumare a activităţii de urmărire a debitelor ; 
bbb) ia  măsuri  pentru  prevenirea  litigiilor  patrimoniale  şi  a  pagubelor  care  fac  obiectul acestor litigii ;  
ccc) ia măsuri pentru organizarea bazei de documentare a instituţiei care include colecţia de monitoare oficiale; 
ddd) ia măsuri pentru aducerea la cunoştinţa compartimentelor din carul direcţiei a actelor normative apărute, asigurând asistenţa juridică pentru aplicarea corectă a acestora.
eee) asigură primirea, înregistrarea şi soluţionarea sesizărilor solicitanţilor (petenţilor) şi a solicitărilor de informaţii de interes public;
fff) organizează evidenţa răspunsurilor şi a chitanţelor privind costul serviciilor de copiere a documentelor cerute, suportate de solicitanţi;
ggg) răspunde de întocmirea şi publicarea unui raport anual privind accesul la informaţiile de interes public;
hhh) ia măsuri pentru asigurarea modelelor formularelor-tip ale cererilor de informaţii de interes public ale reclamaţiilor administrative ale scrisorilor de răspuns la aceste solicitări;
iii) înregistrează documentele la zi, într-un registru prevăzut pentru acest scop;
jjj) organizează  funcţionarea Punctului de informare-documentare;
kkk) monitorizează  întrebările  presei  în  sensul  asimilării  de  date  pentru  eventualele probleme ce trebuie soluţionate;
lll) ia măsuri în vederea întreţinerii paginii de Internet;
mmm) asigură furnizarea către ziarişti într-o manieră promptă şi completă, a informaţiilor de interes public ce privesc activitatea direcţiei;
nnn) asigură  acordarea  acreditărilor  ziariştilor  şi  a  reprezentanţilor  mijloacelor  de informare în masă, în termen de cel mult două zile de la înregistrare;
ooo) asigură informarea în timp util şi acordă accesul ziariştilor la activităţile şi acţiunile de interes public organizate de direcţie;
ppp) ia măsuri de retragere a acreditării unui ziarist numai pentru fapte care împiedică desfăşurarea normală a activităţii direcţiei şi care nu privesc opiniile exprimate în presă de către respectivul ziarist;
qqq) asigură organismul de presă de acreditarea unui alt ziarist în locul celui care a pierdut  acreditarea.

P A R T E A    III
DISPOZIŢII FINALE
Art.14

Prezentul regulament se completează cu fişele tuturor posturilor de conducere şi de execuţie  din  statul  de  funcţii  al  direcţiei,  elaborate  prin  grija  conducerii  instituţiilor,  conform prevederilor legale în vigoare.
Art. 15.
 (1) Toţi angajaţii din cadrul direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti sunt obligaţi să cunoască şi să aplice întocmai prevederile regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii din care fac parte.
(2)  În  acest  scop,  conducerile  compartimentelor  organizatorice  vor  lua  măsuri  pentru aducerea  la  cunoştinţă  a  prevederilor  regulamentului,  iar  un  exemplar  din  fişa  fiecărui  post  va rămâne la angajatul care ocupă postul respectiv.
Art. 16
Conducerea D.A.J. este obligată să reexamineze anual fişele posturilor aducând modificările necesare. De asemenea, se vor completa sau modifica fişele posturilor ori de câte ori intervin schimbări importante în atribuţiile, sarcinile, relaţiile şi competenţeleinstituției.Pagina precedentă: Despre noi
Pagina următoare: Regulament de ordine internă