Regulament de ordine internă

     

 

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE

 

 

Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Mureş

Tg.Mureş,   Pţa Mărăşeşti nr.15;  Tel. 0265.262.145;     Fax: 0265.210510;   

E-mail: agro@dadr-mures.ro    www.dadr-mures.ro

 

 

 

REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ

2017

 

INTRODUCERE 

 

Îndeplinirea obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare reprezintă principala prioritate a fiecărei instituţii publice şi presupune cunoaşterea rolului unităţii publice respective în mecanismul instituţional constituit precum şi competenţelor specifice.

Realizarea corespunzătoare a sarcinilor care revin unităţii în acest context reclamă organizarea judicioasă a muncii şi a celorlalte resurse precum şi existenţa unui personal disciplinat şi bine pregătit profesional.

Disciplina personalului impune respectarea şi executarea cu stricteţe şi întocmai de către toate persoanele încadrate în muncă, indiferent de funcţie, a normelor stabilite prin lege şi a altor dispoziţii privind activitatea instituţiei.

Disciplina presupune o subordonare a fiecărei persoane încadrate în muncă faţă de conducătorii ierarhici şi se bazează pe recunoaşterea conştientă a necesităţii îndeplinirii cu simţ de răspundere a îndatoririlor de serviciu, în scopul asigurării bunei funcţionări a unităţii.

        Salariatii Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Mureş, in raport cu drepturile si obligatiile ce le revin potrivit ordinelor si deciziilor de numire in functii publice, au obligatia de a respecta cu strictete regulile stabilite de prezentul REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ, intocmit in conformitate cu prevederile Legii nr. 188/1999 privind statutul functionarului public, republicata cu modificarile si completarile ulterioare si a celorlalte acte normative care reglementeaza  activitatea in cadrul institutiei( Legea nr. 7/2004 privind codul de conduita a functionarilor publici si ale Legii nr. 571/2004 privind protectia personalului din autoritatile publice)

 

 

 

 

 

CAPITOLUL I

DISPOZIŢII GENERALE

 

Art.1.Prezentul Regulament de ordine interioară reglementează accesul şi disciplina în cadrul sediului Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Mureş, a personalului din teritoriu şi se aplică întregului personal din aparatul propriu al instituţiei indiferent de funcţia şi durata raportului de muncă, precum şi a tuturor persoanelor invitate sau venite in interesul serviciului.

Art.2. Conducerea întregii activităţi a Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Mureş este asigurată de directorul executiv.

Art.3. Personalul de conducere răspunde în faţa directorului executiv de  îndeplinirea atribuţiilor ce le revin din funcţia de conducere pe care o deţin, precum şi a atribuţiilor ce le sunt delegate.

Prin personalul de conducere, în contextul prezentului regulament se înţeleg : şefii de serviciu.

Art.4. Sarcinile şi competenţele pentru fiecare loc de muncă sunt prevăzute în  Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a direcţiilor pentru agricultură  judeţene precum şi fişa postului.

 

 

CAPITOLUL II

 

DREPTURILE SI OBLIGAŢIILE CONDUCATORULUI INSTITUTIEI

 

Art.5.1. Conducatorul institutiei are, in principal urmatoarele drepturi:

 a) sa stabileasca organizarea  si functionarea institutiei in baza actelor               normative care reglementeaza pe cale de dispozitie acest lucru;

b) sa stabileasca atributiile corespunzatoare prin “Fisa postului” pentru       fiecare functionar public, in conditiile legii;

c) sa dea dispozitii si decizii cu caracter obligatoriu pentru fiecare    functionar public, sub rezerva legalitatii lor;

d) sa exercite controlul asupra modului de indeplinire  a sarcinilor de     serviciu si sa ia masurile care se impun in regim de urgenta;

e) sa numeasca si sa elibereze din functie, in conditiile legii, personalul din subordine;

f)  să organizeze activitatea salariaţilor din serviciile si compartimentele coordonate, precizând locul de muncă şi atribuţiile fiecăruia în raport cu funcţia ocupată ;

g) să instruiască personalul din subordine în vederea respectării disciplinei la locul de muncă şi a normelor de comportament în cadrul instituţiei ;

h) să cunoască aptitudinile, comportamentul şi gradul de pregătire al personalului din subordine, în vederea evaluării corecte a performanţelor profesionale individuale ;

i) să dea dispoziţii în limita competenţei şi să pretindă executarea întocmai a acestora ; dispoziţiile date trebuie să fie conform cu legile şi atribuţiile de serviciu şi să nu lezeze onoarea şi demnitatea celui ce urmează a le executa ;

j) să aplice sancţiunile disciplinare corespunzătoare competenţelor sale în raport cu gradul de vinovăţie şi gravitatea faptei ;

k) să examineze sugestiile sau propunerile vizând îmbunătăţirea activităţii formulate de personalul din subordine şi să ia măsuri pentru informarea acestora privind modul lor de valorificare ;

l) să ia măsuri pentru păstrarea integrităţii bunurilor din patrimoniul unităţii precum şi pentru păstrarea curăţeniei la locul de muncă şi a căilor de acces în cadrul instituţiei.

 

Art.5.2. În vederea aigurării unor condiţii optime şi a unui climat favorabil desfăşurării în bune condiţii a activităţii, conducatorului institutiei îi revin următoarele obligaţii :

a) să asigure  permanent conditiile tehnice si organizatorice avute in vedere la elaborarea normelor de munca si conditiilor corespunzatoare de munca pentru intreg personalul angajat

b) să asigure salariaţilor condiţii normale de muncă şi igienă, de natură să le ocrotească sănătatea şi integritatea fizică prin măsuri de amenajare ergonomică a locurilor de muncă( respectarea condiţiilor de iluminat, aerisire, umiditate şi amenajare a anexelor sociale) ;

c) să asigure repaus săptămânal şi concediu de odihnă anual plătit pentru toţi angajaţii unităţii ;

d) să urmărească respectarea  programului de lucru prin instituirea unor reguli de ţinere a evidenţei prezenţei personalului( pontaj, condică de prezenţă), iar prin programarea concediilor de odihnă să prevină apariţia de disfuncţionalităţi în activitatea normală a instituţiei cauzate de lipsa temporară de personal ;

e) să ia măsuri pentru respectarea criteriilor de evaluare a activităţii salariaţilor astfel încât acordarea drepturilor salariale să corespundă performanţelor profesionale individuale ;

f) să ia măsuri pentru respectarea obligaţiilor care îi revin în calitate de angajator, astfel încât salariaţii unităţii să beneficieze de drepturile care se acordă asiguraţilor sistemului public de asigurări sociale de stat precum şi celor cuprinşi în sistemul asigurărilor sociale de sănătate( indemnizaţii boală, pensii) ;

g) să ia măsuri pentru prevenirea abaterilor disciplinare ale personalului, iar atunci când faptele s-au săvârşit să urmărească aplicarea sancţiunilor disciplinare în raport cu gravitatea acestora ;

 

 

 

h) să creeze condiţiile necesare pentru informarea şi buna pregătire profesională a personalului ;

i) sa ia măsuri pentru paza bunurilor instituţiei;

j) sa infiinteze Registrul general de evidenta a salariatilor si sa asigure operarea inregistrarilor prevazute de actele normative in vigoare;

k) sa asigure plata tuturor contributiilor si impozitelor aflate in sarcina institutiei si sa asigure virarea acestora datorate de salariati in conditiile legii;

l) sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariatilor.

 

 

CAPITOLUL III

 

DREPTURILE SI OBLIGAŢIILE PERSONALULUI 

 

Art.6.1. Personalul din cadrul Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Mureş are următoarele drepturi:

 

       a) dreptul la salarizare pentru munca depusa;

       b) dreptul la repaus zilnic si saptamanal;

       c) dreptul la concediul de odihna;

       d) dreptul la egalitate de sanse si tratament;

       e) dreptul la demnitate in munca;

       f) dreptul la securitate si sanatate in munca;

       g) dreptul la acces la formare si pregatire profesionala;

       h) dreptul la informare si consultare;

       i)  dreptul la protectie in caz de concediere;

       j) dreptul  de a adera la un sindicat;

       k) dreptul de a beneficia de aparare la comisiile de disciplina sau la alte organisme similare pentru toate cazurile in care functionarul public este cercetat disciplinar;

        l) dreptul de a depune sesizari privind incalcarea prevederilor Codului de conduita a functionarilor publici la comisiile de disciplina si /sau la institutiile abilitate sa urmareasca aplicarea si respectarea acestora;

        m) dreptul de a beneficia de prezumtia de buna-credinta, in conditiile art.4, lit.h. din Legea nr. 571/2004, pana la proba contrara;

         n) dreptul de a-i fi protejata identitatea in situatia  in care cel reclamat ii este sef ierarhic, direct sau indirect, ori are atributii de control, inspectie si evaluare a prestatiilor sale profesionale.

 

Art.6.2. Personalul din cadrul Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Mureş are următoarele îndatoriri principale :

a) să respecte întocmai programul de lucru, să folosească integral şi eficient timpul de muncă pentru îndeplinirea obligaţiilor de serviciu ;

b) să respecte disciplina la locul de muncă şi normele de comportament în cadrul instituţiei, respectiv să aibă o atitudine demnă şi corectă în relaţiile cu superiorii, egalii sau subordonaţii şi să manifeste profesionalism şi obiectivitate în relaţiile cu celelalte persoane cu care vin în contact pe parcursul îndeplinirii atribuţiilor de serviciu ;

c) să se prezinte la serviciu în ţinuta şi starea corespunzătoare îndeplinirii atribuţiilor cuprinse în fişa postului ;

d) să respecte normele privind modul de păstrare şi manipulare a documentelor ce au carecter confidenţial care constituie secret de serviciu, în vederea prevenirii pierderii, înstrăinării, distrugerii sau divulgării conţinutului acestora ;

e) să se conformeze sarcinilor date de personalul de conducere cărora le sunt subordonaţi ;

f) să păstreze integritatea bunurilor din inventarul unităţii precum şi curăţenia locului de muncă şi a căilor de acces în cadrul instituţiei ;

g) să execute orice alte obligaţii care le revin în temeiul reglementărilor în vigoare sau al raportului  de muncă ;

h) să îşi îndeplinească cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios îndatoririle de serviciu şi să se abţină de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii unităţii ;

i) să nu accepte, direct sau indirect, pentru ei sau pentru alţii, în considerarea funcţiei lor publice, daruri sau alte avantaje ;

j) să se abţină de la exprimarea sau manifestarea convingerilor politice ;

k) obligatia de a apara in mod loial prestigiul institutiai publice, precum si de a se abtine de la orice act si fapt care poate aduce prejudicii imaginiisau intereselor legale ale acesteia ;

l) obligatia ca prin actele si faptele lor sa respecte Constitutia, legile tarii, prevederile cuprinse in Regulamentul intern, in deciziile si  ordinele de numire pe functii publice si sa actioneze pentru punerea in aplicare a deciziilor legale, cu respectarea eticii profesionale ;

m) obligatia de a respecta libertatea opiniilor si de a nu se lasa influientati de considerente personale sau de popularitate, de a avea o atitudine concilianta si de a evita generarea conflictelor datorate schimbului de pareri ;

n) obligatia de a avea un comportament bazat pe respect, buna conduita, corectitudine, amabilitate in reletiile de serviciu, precum si cu persoanele fizice si juridice din afara institutie ;

o) obligatia de a nu solicita/accepta cadouri, invitatii sau orice alte avantaje care le sunt destinate dinpartea persoanelor care le pot influienta impartialitatea in exercitarea functiilor publice detinute si pot constitui o recompensa in raport cu aceste functii ;

p) obligatia de a nu impune altor functionari publici  sa se inscrie in organizatii sau asociatii, indiferent de natura acestora, ori sa le sugereze acest lucru ,promitandu-le acordarea unor avantaje materiale sau profesionale ;

q) obligatia de a nu afisa in cadrul institutiei publice insemne sau obiecte inscriptionate cu  sigla partidelor politice ;

r) obligatia de a nu permite utilizarea numelui sau imaginii proprii in actiuni publicitare pentru promonarea unei activitati comerciale , precum si in scopuri electorale .

Art.7.  Personalul cu atribuţii administrative are următoarele îndatoriri specifice :

a) să respecte programul de lucru corespunzător activităţilor pe care le desfăşoară ;

b) să menţină în bună stare de curăţenie şi funcţionare instalaţiile, autoturismele, aparatele şi alte bunuri de această natură pe care le deservesc ;

c) să nu faciliteze accesul cunoştinţelor ori altor persoane în birouri sau alte spaţii aparţinând instituţiei, în timpul sau în afara orelor de program cu publicul ;

d) să respecte normele de protecţia muncii şi să contribuie la preîntâmpinarea accidentelor de muncă ;

e) să respecte normele de prevenire şi stingere a incendiilor şi să contribuie la apărarea integrităţii bunurilor şi valorilor unităţii.

Art.8. Personalul care efectueaza paza instituţiei pe lângă obligaţiile specifice unităţilor ai căror angajaţi sunt, mai are următoarele îndatoriri :

a) să permită accesul salariaţilor instituţiei la locurile de muncă, iar în afara orelor normale de program accesul va fi permis numai cu ştiinţa şi acordul conducerii instituţiei ;

b) să nu părăsească obiectivul încredinţat şi să manifeste vigilenţă pe întreaga durată a serviciului ;

c) să manifeste respect faţă de public şi angajaţii instituţiei.

Art.9. Publicul aflat în incinta unităţii, are următoarele obligaţii :

a) să solicite accesul în instituţie numai în timpul orelor de program afişate ;

b) să adopte o atitudine civilizată în relaţiile cu angajaţii unităţii, sau cu celelalte persoane aflate în unitate ;

c) să păstreze liniştea şi ordinea necesară desfăşurării în bune condiţii a activităţii ;

d) să nu iniţieze acţiuni care ar conduce la degradarea sau distrugerea bunurilor aparţinând instituţiei ;

e) să nu scoată în afara unităţii bunuri care nu îi aparţin sau documente care nu îi sunt adresate ;

f) să nu pătrundă în spaţiile sau locurile în care accesul este interzis ;

g) să păstreze curăţenia în birouri, holuri sau alte spaţii la care au acces ;

h) să respecte normele generale de prevenire şi stingere a incendiilor.

 

 

CAPITOLUL IV

 

ORGANIZAREA TIMPULUI DE MUNCĂ ŞI ODIHNĂ 

 

Art.10. Durata normală a timpului de muncă pentru personalul angajat în cadrul Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Mureş este de 5 zile lucrătoare pe săptămână , 8 ore pe zi si 40 de ore pe saptamana, după cum urmează :

a) Personalul angajat, funcţionari publici :

     Luni – Joi – între orele 8,30-17,00

     Vineri                           8,30-14,30

b) Programul cu publicul

Luni – Joi – între orele 8,30-17,00

     Vineri                           8,30-14,30

 

c) Personalul cu atribuţii de curăţenie:

     Luni – între orele         8,30 – 17,00

 

Art.11. Programul de audienţe  cu publicul ale directorului executiv se desfăşoară după următorul program : - Luni – intre orele  12,00 – 14,00            

 

Art.12. În afara acestui program, salariaţii au acces în sediu numai pentru situaţii deosebite( lucrări urgente sau restante) şi numai cu aprobarea prealabilă a conducerii, care va ţine evidenţa orelor suplimentare efectuate. Timpul lucrat peste programul normal va fi compensat cu timp liber .

Art.13. Evidenţa timpului de lucru a personalului se asigură prin pontaj, iar controlul permanent asupra respectării programului de lucru stabilit, se asigură de personalul cu atribuţii în acest sens.

La începutul şi sfârşitului programului de lucru, fiecare salariat este obligat să facă prezenţa, prin semnarea condicii de prezenţă.

Art.14. Deplasarea personalului în interesul serviciului în afara judeţului se va face pe bază de ordin de deplasare, la fel si in cazul deplasarilor la agenţii economici din cadrul judeţului.

Art.15.Concediile fără plată se aprobă în cazuri justificate numai de directorul executiv

Art.16. Plecarea personalului în concediul legal de odihnă se face pe baza programării. Modificarea programării, precum şi întreruperea efectuării concediului de odihnă se poate face numai în cazurile şi în condiţiile stabilite prin lege.

Art.17. In cazul unor evenimente familiale deosebite,salariatii au dreptul la zile libere platite, care nu se include in durata concediului de odihna. Evenimentele familiale deosebite si numarul zilelor libere platite sunt stabilite in baza legislatiei in vigoare privind concediul de odihna si alte concedii ale salariatilor din administratia publica, precum si in baza legislatiei in vigoare privind reglementarea drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici.

Art.18. Pentru rezolvarea unor probleme personale, salariatii au dreptul la concediu fara plata, a carui durata se va stabili prin acordul partilor.

Art.19. Salariatii au dreptul sa beneficieze, la cerere , de concediu pentru formare profesionala , concedii care se pot acorda cu sau fara plata.

Art.20. La terminarea programului de lucru toate incaperile vor fi inchise, se asigura inchiderea ferestrelor, intreruperea energiei electrice si a functionarii calculatoarelor din dotare. Se asigura pastrarea in deplina siguranta a documentelor.

 

 

 

CAPITOLUL V

 

PROTECTIA, SANATATEA SI SECURITATEA IN MUNCA

 

Art.21.(1) Conducatorul  institutiei raspunde de organizarea activitatii de asigurare a sanatatii si securitatii in munca.

(2) Conducatorul  institutiei are obligatia sa organizeze instruirea angajatilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca.

(3) Instruire este obligatorie in situatia in care intervin modificari ale legislatiei.

(4) Examenul medical la angajarea salariatilor este obligatoriu si se atesta cu adeverinta medicala eliberata in acest scop.

(5) In elaborarea masurilor de sanatate si securitate in munca,  conducatorul  institutiei se consulta cu sindicatul sau, dupa caz, cu reprezentantii salariatilor sau ai comisiilor paritare .

 

CAPITOLUL VI

 

RECOMPENSELE 

 

 

Art.22. Personalul care îndeplineşte în cele mai bune condiţii sarcinile de serviciu şi respectă obligaţiile care îi revin conform prezentului regulament, poate primi, sau poate fi propus să I se acorde, potrivit legii, următoarele recompense:

- avansarea în grad sau clasă în conformitate cu prevederile legale, pe baza punctajului obţinut în urma reevaluării anuale, a competenţei şi performanţei profesionale individuale;

- alte recompense în condiţiile prevăzute de lege, materiale sau morale.  

 

 

CAPITOLUL VII

 

SANCŢIUNI DISCIPLINARE

 

      Art.23. Încălcarea de către persoana încadrată în muncă, indiferent de funcţia pe care o ocupă, a obligaţiilor de serviciu, inclusiv a normelor de comportare constituie abatere disciplinară şi atrage sancţionarea acesteia în vederea restabilirii disciplinei şi prevenirii altor abateri disciplinare.

     Art.24. Constituie abateri disciplinare următoarele fapte:

a) întârzierea sistematică în efectuarea lucrărilor;

b) neglijenţa repetată în rezolvarea lucrărilor;

c) absenţe nemotivate de la serviciu;

d) nerespectarea în mod repetat a programului de lucru;

e) intervenţiile sau stăruinţele pentru soluţionarea unor cereri în afara cadrului legal;

f) nerespectarea secretului profesional sau a confidenţialităţii lucrărilor cu acest caracter;

g) manifestări care aduc atingere prestigiului autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea;

h) desfăşurarea în timpul programului de lucru a unor activităţi cu caracter politic;

i) refuzul de a îndeplini atribuţiile de serviciu;

j) încălcarea prevederilor legale referitoare la îndatoriri, incompatibilităţi, conflicte de interese şi interdicţii stabilite prin lege pentru funcţionarii publici;

k) stabilirea de către funcţionarii publici de execuţie de relaţii directe cu petenţii în vederea soluţionării cererilor acestora.

     Art.25. Sancţiunile disciplinare ce pot fi aplicate pentru funcţionarii publici sunt:

a) mustrare scrisă;

b) diminuarea drepturilor salariale cu 5 – 20% pe o perioadă de până la 3 luni;

c) suspendarea dreptului de avansare în gradele de salarizare sau, după caz, de promovare în funcţia publică pe o perioadă de la 1 la 3 ani;

d) retrogradarea  în funcţia publică pe o perioadă de până la un an;

e)  destituirea din funcţie.

La individualizarea sancţiunii disciplinare se va ţine seama de cauzele şi gravitatea abaterii disciplinare, împrejurările în care aceasta a fost săvârşită, gradul de vinovăţie şi consecinţele acesteia, comportarea generală la serviciu a salariatului, precum şi de existenţa în antecedentele acestuia a altor sancţiuni disciplinare.

   

 

 

     Art.26. (1)Sancţiunile disciplinare prevăzute la art.21 se aplică de către conducătorul instituţiei printr-o decizie emisa in forma scrisa, in temeiul si in conditiile prevazute de legislatia in vigoare .

    (2) Decizia de sanctionare se comunica salariatului in termenul prevazut de actele normative si produce efecte de la data comunicarii.

    (3) Decizia de sanctionare poaste fi contestata de salariet la instantele judecatoresti competente in termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicarii.

     Art.27. Sancţiunile disciplinare nu pot fi aplicate decat dupa cercetarea prealabila a faptei savarsite, ascultarea celui in cauza si verificarea sustinerilor facute de el in apararea sa.

     Art.28. Raspunderea penala sau patrimoniala nu exclude raspunderea disciplinara pentru fapta savarsita, daca aceasta constituie o incalcare a obligatiilor de serviciu sau anormelor de comportare a salariatului in cauza.

 

 

 

CAPITOLUL VIII

 

RESPECTAREA PRINCIPIULUI NEDISCRIMINARII

 

 

      Art.29. (1) Orice salariat care presteaza munca beneficiaza de conditii de munca adecvate activitatii desfasurate, de protectie sociala, de securitate si sanatate in munca,precum si de respectarea demnitatii si a constiintei sale, fara nicio discriminare.

               (2) Tuturor salariatilor care presteaza o munca le sunt recunoscute dreptul la plata egala pentru munca egala, dreptul la protectia datelor cu caracter personal, precum si dreptul la protectie impotriva concedierilor nelegale.

       Art.30. Conducatorul institutiei are obligatia sa asigure drepturi egale tuturor salariatilor in urmatoarele domenii:

-incheierea, suspendarea, modificarea sau incetarea raportului de munca ;

- stabilirea si modificarea atributiilor de serviciu, a locului de munca sau a salariului;

- acordarea drepturilor sociale, altele decat cele ce reprezinta salariul;

- formarea, perfectionarea, reconversia si promovarea profesionala;

- aplicarea masurilor disciplinare;

- dreptul de a adera la sindicat;

- orice alte conditii de prestare a muncii, potrivit legislatiei in vigoare.

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL IX

 

SOLUTIONAREA PETITIILOR SALARIATULUI

 

 

 

         Art.31.(1)Salariatii au dreptul la petitii in nume propriu;

(2)Petitiile se depun la secretariatul institutiei  si se solutioneaza conform legii in termen de 30 de zile de la data inregistrarii;

(3) Conducerea institutiei va dispune masuri de cercetare si analiza detaliata a tuturor aspectelor sesizate;

(4)Pentru rezolvarea temeinica si legala a petitiilor, acestea vor fi indrumate catre compartimentul de specialitate cu precizarea termenului de trimitere a raspunsului.

 

      Art.32. Salariatii au dreptul de a depune sesizari cu privire la incalcarea legii sau a normelor deontologice si profesionale conform art. 4, lit.h din Legea nr. 571/2004, privind protectia personalului din autoritatile publice, institutiile publice si din alte unitati care seneaza incalcarea legii.

 

     Art.33. Sesizarea prevazuta la art.32 poate fi facuta alternativ sau cumulativ:

- Sefului ierarhic al persoanei care a incalcat prevederile legale;

 - Conducatorul institutiei din care face parte persoana e a incalcat prevederile legale  sau in care se semnaleaza practica ilegala, chiar daca nu se poate identifica faptuitorul;

- Comisiei de disciplina sau organismului similar din institutia din care face parte  persoana care a incalcat prevederile legale;

- Organelor judiciare;

- Organelor insarcinate cu constatarea si cercetarea conflictelor de interese si incompatibilitati;

-Comisiilor parlamentare;

- mass media;

- organizatiile profesionale, sindicate si patronate;

- organizatiilor neguvernamentale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL X

DISPOZIŢII FINALE 

 

      Art.34. Prezentul Regulament Intern va putea fi modificat sau completat ori de cate ori legislatia sau necesitatile impun acest lucru;

      Art.35. Regulile stabilite prin prezentul Regulament se intregesc cu toate regulile stabilite prin acte normative, ordines au instructiuni;

      Art.36. Personalul care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Mureş este obligat să cunoască şi să respecte prevederile prezentului regulament.

      Art.37. Personalul de conducere este răspunzător de corecta aplicare a prevederilor Regulamentului de ordine interioară, la locurile de muncă pe care le are în subordine. În cazul în care nu a luat toate măsurile prevăzute de Regulament, răspunde alături de subalterni pentru abaterile disciplinare ale acestora.

      Art.38. Prezentul Regulament Intern va fi afisat la loc vizibil in cadrul institutiei pentru a putea fi consultat de catre toti cei interesati.

 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV,

ing. Gusatu Ileana

 

 

 

 

 

 

               Cons.juridic

        Eugen Meszaros

 

 

 

 

Întocmit : Violeta-Maria Laurentiu

 


Pagina precedentă: Regulament de organizare și funcționare
Pagina următoare: O.S.P.A.