Prezentare

 

 

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

DIRECTI PENTRU AGRICULTURĂ JUDETEANA MUREŞ

 

 

 

Directia pentru Agricultura Judeteana Mures, cu sediul in Tg Mures , Pta Marasesti nr.15, jud Mures, ca urmare a Legii nr.157 /2016 privind unele măsuri pentru reorganizarea unor structuri aflate în subordinea/ coordonarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale si Hotărârea Guvernului nr.860/2016 privind organizarea,funcţionarea şi stabilirea atribuţiilor direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, are urmatoarele atributii:

 1. Implementeaza la nivelul judetului politicile si strategiile in domeniile de activitate ale Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr.1185/2014 privind organizarea si functionarea MADR, cu modificarile si completarile ulterioare;

 2. Asigura punerea in aplicare a politicilor in sectorul agroalimentar, instrumentat atat de legislatia europeana, cat si nationala, referitoare la organizarea comuna de piata;

 3. Realizeaza colectarea, prelucrarea si raportarea datelor statistice si operative din domeniile de activitate, in conformitate cu cerintele legislatiei nationale si comunitare in domeniu;

 4. Realizeaza activitati de monitorizare, verificare, inspectii si control in domeniile de competenta;

 5. Furnizeaza servicii de formare profesionala initiala si continua de specialitate in domeniul agriculturii;

 6. Realizeaza activitati informare a beneficiarilor si potentialilor beneficiari cu privire la accesarea masurilor de sprijin din PNDR 2014-2020 si din POPAM 2014-2020, a schemelor de plati directe si a ajutoarelor nationale tranzitorii care se aplica in agricultura, normele privind ecoconditionalitatea, codul de bune practici agricole privind nitratii, schemele de calitate nationale si europene, precum si activitati de consiliere si instruire de specialitate a beneficiarilor masurilor de mediu si clima din PNDR 2014-2020, pentru implementarea angajamentelor asumete in cadrul acestor masuri;

 7. Realizeaza consultanta si asistenta tehnica de specialitate pentru intocmirea documentatiei in vederea accesarii de fonduri europene si nationale, cu respectarea prevederilor legale in materie in vigoare;

 8. Realizeaza activitati de asistenta tehnica de specialitate in vederea transferului de tehnologie si diseminare a rezultatelor cercetarii;

 9. Colecteaza informatii contabile de la exploatatiile agricole de pe raza judetului , conform planului de selectie distribuit de catre reprezentantii MADR la instruirile anuale, utilizand aplicatia software RICA;

 10. Reprezinta MADR si Agentia de Legatura RICA pentru Romania la nivelul judetului si coordoneaza toate activitatile specifice din raza judetului, conform planului anual repartizat de MADR;

 11. Inregistreaza documentele beneficiarilor de sprijin financiar, verifica conformitatea datelor inregistrate, calculeaza, determinba, aproba si efectueaza platile reprezentand sprijin financiar, pentru fiecare beneficiar in parte, conform legislatiei in vigoare;

 12. Implementeaza la nivelul judetelui prevederile legislatiei referitoare la politica de calitate din cadrul Politicii agricole comune;

 13. Realizeaza la nivelul judetelui activitatile ce decurg prin procedura de acordare a avizului de recunoastere/respingere, verificare a respectarii si mentinerii conditiilor de recunoastere de catre grupurile de producatori recunoscute/organizatiile de producatori recunoscute, pentru comercializarea produselor din sectorul vegetal si zootehnic in conformitate cu legislatia in vigoare;

 14. Autorizeaza spatiile de depozitare pentru produsele agricole, monitorizeaza modul de receptionare, depozitare si pastrare in spatiile cu aceasta destinatie;

 15. Elibereaza autorizatiile pentru cultivarea plantelor ce contin substante stupefiante si psihotrope, destinate utilizarii in industrie si/sau alimentatie, , potrivit prevederilor art.12 alin 2 din legea nr.339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope, cu modificarile si completarile ulterioare;

 16. Realizeaza autorizarea cultivatorilor de plante modificate genetic, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;

 17. Realizeaza pe baza tematicilor aprobate de conducerea MADR, verificarea in domeniul organismelor miodificate genetic (OMG) si al fertilizantilor;

 18. Implementeaza si promoveaza la nivelul judetului politica de dezvoltarea a agriculturii si gestioneaza baza de date cu operatorii economici din acest domeniu;

 19. Emite certificate de origine pentru biomasa provenita din agricultura si industriile conexe, utilizata drept combustibil sau materie prima pentru productia de energie electrica, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;

s.)Avizeaza proiectele de amenajamente pastorale elaborate de grupul de lucru constituit potrivit art.9 alin 9 din OUG nr.34/2013;

 1. Implementeaza prevederile legale in domeniu in sectoarele vitivinicol si pomicol referitoare la infiintarea si defrisarea plantatiilor viticole si pomicole, inclusiv pentru infiintarea de plantatii de vita de vie si pomi cu finantare comunitara;

t.) inregistreaza si vizeaza contractele de cultura , vizeaza declaratiiler de livrare, dupa caz, precum si contractele incheiate intre cultivatori si fabrici procesatoare;

u) coordoneaza monitorizarea suprafetelor afectate de factorii naturali de risc;

v) asigura asistenta de specialitate autoritatilor administratiei publice locale pentru elaborarea unui plan de actiune la nivel local, care cuprinde masurile prevazute in Programul de actiune pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole, termenele de indeplinire a acestora si sursele de finantare;

w)asigura asistenta de specialitate fermierilor, proprietari/administratori de exploatatii agricole care detin animale, la elaborarea unui plan de actiune la nivelul exploatatiei agricole, care cuprinde masurile prevazute in Programul de actiune pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole;

x)controleaza modul de aplicare a Programului de actiune pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din susrse agricole;

y) furnizeaza date si informatii necesare estimarii si intocmirii inventarului national al emisiilor de gaze cu efect de sera;

z) indeplineste atributii de verificare, analizare, avizare si inaintare catre MADR a documentatiilor intocmite in vederea eliberarii avizelor pentru schimbarea categoriei de folosinta a terenurilor agricole;

aa) receptioneaza si admit la decontare studiile pedologice si agrochimice avizate favorabil de catre comisia numita in acest scop;

bb)verifica, constata contraventiile si aplica sanctiunile prevazute in actele normative care reglementeaza domeniile de activitate ale MADR;

cc)acorda consultanta si asistenta tehnica proprietarilor de teren agricol si utilizatorilor lucrarilor de imbunatatiri funciare privind infiintarea si reorganizarea organizatiilor si federatiilor de imbunatatiri funciare;

dd)asigura functionalitatea institutiei, prin preluarea deciziilor MADR si prin urmarirea aplicarii operative a acestora;

ee)colaboreaza cu alte institutii ale administratiei publice centrale si locale pe probleme corespunzatoare domeniilor de competenta;

ff) emite acordul pentru bugetul anual de venituri si cheltuieli al oficiilor de studii pedologice si agrochimice , in vederea inaintarii acestuia catre MADR, pentru aprobare;

gg)organizeaza si asigura tinerea la zi a contabilitatii, evidentei si integritatii patrimoniului, precum si a utilizarii creditelor bugetare;

hh)alte atributii stabilite in conditiile legii.

 

DIRECTOR EXECUTIV

Ec.RUS IOAN

 

 

Directia pentru Agricultura Judeteana Mureş , Pta Marasesti nr.15,et.1, Tg. Mureş ; cod poştal 540327 ;

Tel. 0265.262.145 ; Fax: 0265.210510

E-mail :dadr.ms@madr.ro

www.dadr-mures.ro


Pagina precedentă: Structura organizatorică
Pagina următoare: Legislație