Conducere

 

Ioan Rus -director executiv

 

ing.Ileana GUSATU - Director executiv adjunct

 

 

Atributiile postului :

 

a) asigura functionalitatea institutiei ,prin preluarea si transmiterea  catre acestea a deciziilor MADR si prin aplicarea operativa si cu maxima eficienta a acestor decizii ,in domeniul de activitate conform legislatiei in vigoare

 

b) coordoneaza in mod direct urmatoarele activitati : monitorizare,inspectii tehnice ,verificare si contr in domeniul agriculturii si industriei alimentare ,statistica agricola si monitorizare piata,resurse umanecoordoneaza,financiar-contabilitate,juridic,achizitii publice,administrativ si reletii publice,audit intern,implementarea politicilor ,strategiilor in agricultura si industrie alimentara,consultanta agricola si formare profesionala,conform prevederilor legale in domeniu

 

c) asigura coordonarea realizarii inspectiilor tehnice si controlul specific pe fiecare domeniu de activitate ,pe baza tematicilor aprobate de conducerea MADR  ,conform prevederilor legale ;

 

d) aproba referate de constatare si aplicare a contraventiilor , pe domeniile de competenta,potrivit prevederilor legale in vigoare ;

 

e) verifica respectarea prevederilor din protocolul de transmitere a infrastructurii  de inbunatatiri funciare si aproba raportul intocmit in acest scop de specialistii care isi desfasoara  activitatea in cadrul directiilor pentru agricultura judetene ,care fac parte din Oficiul de reglementare a organizatiilor de imbunatatiri funciare ,potrivit prevederlor ordinului nr. 946/2014 ;

 

f) gestioneaza activitatea de colectare ,prelucrare ,interpretare si difuzare a datelor statistice ;

 

g) emite decizii de numire si desemneaza persoanele responsabile care sa asigure implementarea legislatiei in domeniile de activitate

 

h) emite acordul pentru bugetul de venituri si cheltuieli al Oficiilor de Studii Pedologice si Agrochimice ;

 

i) aproba structura organizatoricasi statul de functii ale Oficiului de Studii Pedologice si Agrochimice ;

 

j) angazeaza si utilizeaza creditele bugetare pe baza unei gestiunu financiare ;

 

k) asigura integritatea bunurilor incredintate institutiei pe care o conduce

 

l) numeste prin decizie ,conform legii,directorul Oficiilor de Studii Pedologice si Agrochimice ;

m) organizeaza si asigura tinerea la zi a contabilitatii si prezentarea la termen a situatiilor financiare,a situatiei patrimoniului aflat in administrare si a organizeaza si asigura tinerea la zi a evidentei patrimoniului ,conform prevederilor legale ;executiei bugetare ;

 

n) organizeaza sistemul de monititorizare a programului de achizitii publice si a programului de lucraride investitii publice ;

 

o) organizeaza si asigura tinerea la zi aevidentei patrimonilui ,conform prevederilor legale ;

 

p) aproba programul de control financiar gestionar stabilit conform prevederilor legale ,urmareste valorificarea actelor de control intocmite de auditori financiari ;

 

q) colaboreaza cu directiile generale ,directiile si serviciile din cadrulMADR ;

 

r) colaboreaza cu conducatorii celorlalte directii,directii generale si organe de specialitate din subordinea prefecturi,cu autoritatile pubilce locale ,institute si statiunu de cercetare ,unitati din invatamintul agricol,asociatii de producatori,organizatii interprofesionale din sectorul agricolsi alimentar si alte organisme interesate ;

 

s) asigura cominicarea cu Biroul pentru situatii de urgenta din cadrul MADR ,cu privire la eventualele fenomene  naturale cu urmari negative asupra culturilor agricole si efectivelor de animale ;

 

Ș) coordoneaza toate activitatile specifice RICA  la nivelul judetului, in conformitate cu legislatia nationala si comunitara in domeniu;

 

t) informeaza fermierii si persoanele interesate asupra oportunitatilor si responsabilitatilor in derularea proiectelor cu finantare europeana si nationala, conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca pentru accesarea fondurilor europene si nationale,implementarea normelor de ecoconditionalitate in cadrul schemelor si masurilor de sprijin pentru agricultori;

 

ț)  asigura coordonarea elaborarii si implementarii strategiei anuale judetene de instruire, formare profesionala si perfectionare a pregatirii profesionale a fermierilor si  a specialistilor din agricultura ;

 

u)  organizeaza un sistem de informare si comunicare eficient prin activitati de editare, multiplicare si difuzare a materialelor de specialitate si prin realizare de filme, emisiuni radio  si televiziune si a altor

materiale audio-vizuale;

 

v)   stabileste colaborari cu diferiti parteneri pentru realizarea  unor obiective comune fara angajarea patrimoniului Directiei  pentru  agricultura  judetene si a municipiului Bucuresti :

 

w)  coordoneaza activitatea de promovare  a programelor nationale, europene si internationale     

de dezvoltare rurala, formare profesionala, promovare si elaborare proiecte;

 

x) coordoneaza activitatea de realizare a veniturilor proprii ale directiei pentru agricultura judeteana si a municipiului Bucuresti;

 

y)   stabileste prin decizie Comisia de concurs si Comisia de solutionare a contestatiilor pentru ocuparea functiilor publice vacante , in conformitate cu H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor  publici;

 

z)   solicita Aviz de functionare de la  ANFP pentru functiile publice prevazute in structura organizatorica;

 

aa) indeplineste functia de ordonator de credite tertiar;

 

bb) analizeaza periodic, impreuna cu directorul adjunct rapoartele intocmite de functionarii publici;

 

cc)  stabileste masuri privind buna desfasurare a patrimoniului, protectia si confidentialitatea datelor detinute;

 

dd)  urmareste aplicarea regulilor de protectie a muncii,PSI si medicina muncii, luind masurile necesare;

 

ee)  numeste prin decizie, in conditiile legii , personalul de executie si de conducere cu exceptia directorului executiv adjunct;

 

ff)  aproba, autorizeaza, avizeaza, dupa caz, documentele si actele administrative conform competentelor stabilite de legislatia in vigoare

 

gg)    indeplineste si alte sarcini si atributii specifice rezultate din acte normative in vigoaresi/ sau dispuse de MADR.


Pagina precedentă: Carieră
Pagina următoare: Programe și strategii