LegislațieLegislatie specifica

Măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan
LEGE nr. 17 din 7 martie 2014
privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului

Agricultura ecologica:   

        Ordinul nr. 1253-2013 – pentru aprobarea regulilor privind inregistrarea operatorilor in agricultura ecologica
        Ordinul nr  1438-2013 – modificarea Ordinului MADR nr. 1253-2013 pentru aprobarea regulilor privind inregistrarea operatorilor in agricultura ecologica
        Ordinul nr.   737/2014 – privind modificarea Ordinului MADR nr. 1253-2013 pentru aprobarea regulilor privind inregistrarea operatorilor in agricultura ecologica
        Ordinul nr.   987-2014 – privind modificarea Ordinului MADR nr. 1253-2013 pentru aprobarea regulilor privind inregistrarea operatorilor in agricultura ecologica
        Ordinul nr. 1043-2014 – completarea privind modificarea Ordinului MADR nr. 1253-2013 pentru aprobarea regulilor privind inregistrarea operatorilor in agricultura ecologica

Organizare si functionare DAJ:Hot.Guv. nr.751/2010 privind masurile de reorganizare a directiilor pentru agricultura judetene si a municipiului Bucuresti


L E G I S LA Ţ I E  pentru P N D R


HOTARARE GUVERN 224/2008 Vigoare

Emitent: Guvern
Domenii: Agricultura M.O. 176/2008
Hotarare privind stabilirea cadrului general de implementare a masurilor cofinantate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2007-2013
 
M.Of.nr.176 din 7 martie 2008

HOTARARE nr. 224

privind stabilirea cadrului general de implementare a  masurilor cofinantate din Fondul European Agricol pentru
Dezvoltare Rurala prin Programul National de Dezvoltare  Rurala 2007-2013

 
   

Avand in vedere prevederile Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.698/2005 privind sprijinul pentru dezvoltare rurala acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR), ale Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1.974/2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.698/2005, ale Regulamentului Consiliului (CE EURATOM) nr. 1.605/2002 privind Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunitatii Europene, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finantarii politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeana, precum si a fondurilor de cofinantare si prefinantare alocate de la bugetul de stat, aprobata cu modificari prin Legea nr. 492/2006, cu modificarile si completarile ulterioare,  in temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 74 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.698/2005,


Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

CAPITOLUL I
Obiectiv si dispozitii generale
CAPITOLUL II
Reguli de implementare
CAPITOLUL III
Dispoziţii finale

(pentru detalii vezi...)


Pagina precedentă: Prezentare
Pagina următoare: Organizare