vlogo


DIRECŢIA  PENTRU  AGRICULTURĂ  

   M   U   R   E   Ş
image
image
image
image
image
image image

D AT E    G E N E R A L E
plantatii Directia pentru Agricultura Mures este serviciul public descentralizat al Ministerului Agriculturii prin care se asigura aplicarea politicilor si strategiilor agroalimentare, la nivelul judetului.

Directia pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala este organul de specialitate al Ministerului Agriculturii in teritoriu si este condus de un director executiv.

Directorul Directiei pentru Agricultura este ordonator secundar de credite si raspunde de realizarea bugetului de venituri si cheltuieli si de folosirea creditelor bugetare.

Structura organizarorica a Directiei pentru Agricultura  este aprobata prin Ordinul Ministrului Agriculturii.ANUNȚ

Direcţia pentru Agricultură Mureş, cu sediul în Târgu-Mureş, P-ţa Mărăşeşti, nr.15, organizează în conformitate cu prevederile:
- art.22 din Ordinul 238/27.12.2011 privind aprobarea Regulamentului-cadrul de organizare şi funcţionare a oficiilor de studii pedologice agrochimice teritoriale;
- art. 7 alin (1) din Hotărârea Guvernului nr.286/2011,
concurs pentru ocuparea următoarei funcţii de conducere de natură contractuală vacantă:
- 1 (una) funcţia contractuală de conducere de director al Oficiului de Studii Pedologice şi Agrochimice Mureş.

Concursul va avea loc în data de 17.09.2013, ora 9,00 – proba scrisă şi 19.01.2011, ora 9,00– interviul, la sediul Direcţiei pentru Agricultură Mureş, din Tg Mureş, Pţa Mărăşeşti nr.15, et.1, jud Mureş

Se pot înscrie la concurs candidaţii care îndeplinesc următoarele condiţii generale:
-are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
-cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
-are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
-are capacitate deplină de exerciţiu;
-are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
-îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului;
- nu a suferit vreo condamnare pentru fapte ce le-ar face incompartibile cu funcţia pentru care candidează;

Condiţii specifice prevăzute în fişa postului:
-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă
-vechime în specialitatea studiilor conform prevederilor legale în vigoare

Dosarele pentru înscriere la concurs se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare  de la data publicării la sediul Direcţiei pentru Agricultură Mureş din Tg Mureş, Pţa Mărăşeşti nr.15, et.1 până la ora 15, şi vor conţine:

-cererea de înscriere la concurs adresată directorului executiv al DA Mureş;
-copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, cupă caz;
-copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
-copia carnetului de muncă, conform cu originalul, sau după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi/sau în specialitatea studiilor;
-cazierul judiciar;
-adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare:
-curriculum vitae.
Actele depuse în copie vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.


BIBLIOGRAFIE 

 1). Hotărârea Guvernului nr.725/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale , precum şi  a unor structuri aflate în subordinea acestuia
 2). Legea fondului funciar nr.18/1991 republicată cu modificările şi completările ulterioare
 3).Legea nr.165 din 16 mai 2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
 4).Hotărârea de Guvern nr.401/2013 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
 5).Ordonanţa de Urgenţă nr.38/2002 privind întocmirea şi finanţarea studiilor pedologice şi agrochimice şi finanţarea Sistemului naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultură, precum şi sol-vegetaţie forestieră pentru silvicultură
 6).Legea nr.444/2002 pentru aprobarea OUG nr.38/2002 privind întocmirea şi finanţarea studiilor pedologice şi agrochimice şi finanţarea Sistemului naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultură, precum şi sol-vegetaţie forestieră pentru silvicultură
 7).Ordinul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr.278/2011 privind aprobarea Programului naţional privind realizarea     Sistemului naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultură, a Normelor de conţinut pentru studiile pedologice şi agrochimice..
  8).Instrucţiuni privind executarea studiilor agrochimice
  9).Metode de analiză chimică şi microbiologică utilizate în sistemul de monitorizare a soluţiilor
10).Metode de analiză utilizate în laboratorul de fizică a solului
11).Metodologia elaborării studiilor pedologice
12).Ghid pentru descrierea în teren a profilului de sol şi a condiţiilor de mediu specifice
13).Norme de timp şi lemente de calculaţie ale tarifelor pentru studii şi cercetări de sol

Informaţii suplimentare se pot obţine direct la sediul instituţiei, telefon 0265- 262145, int.107.

DIRECTOR EXECUTIV
Ing Liviu TIMAR

Data afişării 06.08.2013


Copyright  © DADR  2008